مهندسی نقشه برداری

 
  • نقشه برداری با پیشرفته ترین دوربین توتال استیشن لایکا(لیزری)
  • تفکیک اراضی و اجرا
  • نقشه توپوگرافی و مختصاتی برای استفاده در خدمات مهندسی عمران و معماری
  • پروفیل طولی و عرضی راه ها،کانال و نهرآب
  • منحنی بروکنر،قوسها
  • نقشه UTM با GPS و GPS ایستگاهی

---------------

نرم افزارهای مورد استفاده DFX  , Land